banner136

Rakip şirkete hacker saldırılarında rekor

Türkiye’de pek çok büyük şirket rakiplerinin mali yapılarını öğrenmek için siber dedektif kullanıyor. İyi bir siyah hacker 1 milyon dolar kazanabiliyor. Bir şirket ayda 50 saldırı alıyor.

Rakip şirkete hacker saldırılarında rekor
 Gü­ven­lik açı­ğı faz­la di­ye en çok si­ber sal­dı­rı­ya uğ­ra­yan ül­ke­le­rin ba­şın­da ge­len Tür­ki­ye­’de şir­ket­ler bü­yük teh­dit al­tın­da. Ay­nı işi ya­pan yurt­dı­şı ve yur­ti­çin­de­ki bü­yük şir­ket­ler ra­kip­le­ri­nin bi­lan­ço tab­lo­la­rı­nı, per­so­nel ya­pı­sı­nı, ne ka­dar bor­cu ya da ala­ca­ğı ol­du­ğu­nu, he­def­le­ri­ni, iş plan­la­rı­nı ve pro­je­le­ri­ni ele ge­çir­mek için si­yah hac­kerı­lar­la ça­lı­şı­yor.

Murat GÜLDEREN- BUGÜN GAZETESİ
 
HİÇ ZORLANMIYOLAR
 
Tür­ki­ye Bi­li­şim Der­ne­ği İs­tan­bul Şu­be Baş­ka­nı Le­vent Ka­ra­dağ Tür­ki­ye­’ye yö­ne­lik si­ber sal­dı­rı­la­rın yağ­mur gi­bi art­ma­sıy­la il­gi­li BU­GÜ­N’­e çar­pı­cı açık­la­ma­lar yap­tı. Ka­ra­dağ, “Ya­zı­lım uy­gu­la­ma­la­rın­da ve şif­re­ler­de çok cid­di açık­lar var. Bil­gi gü­ven­li­ği po­li­ti­ka­sı yok. Bu yüz­den hac­kerlar zor­lan­ma­dan is­te­ni­len bil­gi­le­ri ele ge­çi­re­bi­li­yor. Ti­ca­ri de­dek­tif­lik ya­pı­yor­lar. Ya­ni ti­ca­ri ca­sus­luk an­la­mın­da ça­lı­şan ku­rum­lar var. Bu ku­rum­lar, Tür­ki­ye­’de de fa­ali­yet gös­te­ri­yo­r” de­di.
 
MiİLYARLARCA DOLAR ZARAR  
 
Kom­şu ül­ke­le­rin si­ber or­du­la­rı­nın da Türk şir­ket­le­ri için bü­yük teh­dit oluş­tur­du­ğu­na dik­kat çe­ken Ka­ra­dağ şöy­le ko­nuş­tu: “Tür­ki­ye­’de bü­yük öl­çek­li bir şir­ke­tin e-pos­ta tra­fi­ği­ni ta­kip ede­rek, sah­te e-pos­ta ad­re­siy­le mil­yon­lar­ca pa­ra­nın Tür­ki­ye ye­ri­ne yurtdı­şın­da bir ban­ka­ya yön­len­di­ril­me­si, ya­pı­lan işin bo­yu­tu­nun sa­de­ce bir ör­ne­ği. Bu iş­ten Türk şir­ket­le­ri her yıl mil­yar­lar­ca do­lar za­ra­ra uğ­ra­tı­lı­yor. İyi bir hac­ker mil­yon do­lar bi­le ka­za­na­bi­li­yor. Hat­ta trans­fer bi­le olu­yor­lar.”
 
EVDEN DE İZLENEBİLİRİZ
 
Bu­gün her bil­gi­sa­ya­rın ka­me­ra­sı ol­du­ğu­nu di­le ge­ti­ren Ka­ra­dağ "Hat­ta, te­le­viz­yon­lar in­ter­ne­tin im­kan­la­rı­nı et­kin kul­la­nı­yor. Ya­ni ev­de te­le­viz­yon sey­re­der­ken baş­ka­la­rı bi­zi iz­le­ye­bi­li­r” açık­la­ma­sın­da bu­lun­du. Ka­ra­dağ, son za­man­lar­da özel­lik­le sah­te kre­di kar­tı eks­tre­si, sah­te fa­tu­ra ya da gün­cel olay­la­ra yö­ne­lik me­rak uyan­dı­ran sah­te link­le­rin ar­tış gös­ter­me­si­ni de ka­mu ku­rum­la­rı­nın za­fi­ye­ti­ne bağ­la­dı.
 
Özel­lik­le KO­Bİ öl­çe­ğin­de­ki fir­ma­la­rın bil­gi­le­ri­ni şif­re­le­me ve sil­me olay­la­rı­nın yay­gın­laş­tı­ğı­nı söyleyen Ka­ra­dağ şöy­le de­vam et­ti: “Bu gi­bi du­rum­la­rda bil­gi­le­rin ge­ri ve­ril­me­si için pa­ra is­ti­yor­lar. Sal­dı­rı­la­rın önü­nü kes­mek için ulu­sal si­ber stra­te­ji­si ha­ya­ta ge­çi­ril­me­li. An­cak tas­lak ha­lin­de olan bu stra­te­ji­de özel ku­rum­la­ra pek yer ve­ril­me­miş.”
 
YENİ HEDEF AKILLI CEPLER
 
Karadağ, saldırıların giderek artacağına da vurgu yaparak şu bilgileri verdi: “Güvenlik duvarı kurulmayan akıllı telefonlara yapılan saldırılarda patlama yaşanacak. Ayrıca akıllı binalar yönelik saldırılar da 2016’da çok fazla görülecek. Evlerde bebek odalarını izlemek için kullanılan kameralar da hackleniyor.”

EN İYİ NUMARALAR

Ka­ra­dağ, hac­ker­la­rın son dö­nem­ler­de­ki en iyi nu­ma­ra­la­rı­nı ise şöy­le an­lat­tı: “Sis­tem­le­re sı­za­rak bil­gi­le­ri şif­re­li­yor­lar. Gü­zel ka­dın re­sim­le­ri gön­de­ri­yor­lar. Sah­te fa­tu­ra ve gün­cel olay­lar­la il­gi­li sah­te son da­ki­ka bil­gi­ler­le dik­kat çe­ki­yor­lar. Bir de ‘kar­go­nuz var ge­lin alı­n’ şek­lin­de­ki e-pos­ta nu­ma­ra­sı da çok ya­pıl­ma­ya baş­lan­dı." 

AYDA 50 SALDIRI

Po­ne­mon Ens­ti­tü­sü­’nün son araş­tır­ma­sın­da en çok sal­dı­rı gö­ren şir­ket­le­rin fi­nans ku­ru­luş­la­rı ol­du­ğu be­lir­len­di. Bu­na gö­re fi­nans şir­ket­le­ri­nin yüz­de 83'ü, pe­ra­ken­de şir­ket­le­ri­nin ise yüz­de 44'ünün her ay 50'nin üze­rin­de sal­dı­rıy­la kar­şı 
kar­şı­ya ka­lı­yor.

TELAFİSİ MİLYON DOLAR

Kas­pers­ky’­ın ver­di­ği bil­gi­ye gö­re şir­ket­ler, bir gü­ven­lik ih­la­li­nin so­nu­cu­nu te­la­fi et­mek için or­ta­la­ma 800 bin do­lar­dan  faz­la öde­me ya­pı­yor­lar.
 
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner137